FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Upload Date:
२०८०/०४/०४

Upload Date:
२०८०/०३/३१

यस ललितपुर महानगरपालिकामा प्रचलित कानून वमोजिम स्वीकृत कार्यको नियमानुसारका काम सम्पन्न भई भुक्तानीका लागि पेश भएका उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, संघ संस्था, वयक्तिहरुको नाममा जारी भएका चेकहरु मिति २०८०/०३/३१ गते भित्र चेक वुझि भुक्तानी लिइ सक्न हुन सम्बन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ।

आर्थिक प्रशासन महाशाखा

ललितपुर महानगरपालिका

Upload Date:
२०८०/०३/२३

Pages