FAQs Complain Problems

स्थायी नक्शा पास प्रमाण पत्र तथा भवन डीजाइन सिफारिस प्रमाणपत्र पाउनको लागि आवश्यक कागजातहरु

१. जग्गा धनी प्रमाण पत्रको फोटोकपी                                                                                      १ प्रति

२. अस्थायी ईजाजत पत्रको सक्कल                                                                                          १ प्रति 

३. अस्थायी नक्शा पासको सक्कल                                                                                            १ प्रति 

४. स्ट्रक्चरल नक्शा/ डीजाईन पासको सक्कल                                                                           १ प्रति 

५. दीजाईनरको मापदण्ड अनुसार निर्माण भएको सिफारिस प्रतिवेदन                                        १ प्रति 

६. दीजाईनरको भवन निर्माण संहिता-२०६० अनुसार निर्माण भएको सिफारिस प्रतिवेदन              १  प्रति 

७. दीजाईनरको ईजाजत पत्र                                                                                                      १ प्रति