FAQs Complain Problems

सूचनाको हक

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरणः

आ.व. २०७९/८० श्रावण १ देखि असार मसान्त सम्मः

https://lmc.gov.np/node/1739

माघ १ गते देखि २०७९ चैत मसान्त सम्मः

https://lmc.gov.np/node/1664

कार्तिक १ गते देखि २०७९ पौष मसान्त सम्मः

https://lmc.gov.np/node/1593