FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ललितपुर उप महानगरपालिका कार्यालयको सूचना

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ का लागि नगद काउण्टर, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर तथा मालपोत लगायत अन्य आम्दानी शिर्षकहरुको लगत अध्यावधिक तथा सफ्टवेयर अपडेट गर्नुपर्ने भएकोले मिति ०७३/०४/०१ गते देखि ०७३/०४/०५ गते बुधवार सम्मका लागि मालपोत, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर लगायत अन्य नगद संकलन कार्य बन्द गर्नुपर्ने भएकोले यसबाट करदाता तथा सेवाग्राही महानुभावहरुलाई पर्न जाने असुविधा प्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौं ।

२०७३।४।२

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगात्मक परीक्षाको परिमार्जित परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना

revised exam schedule notice 2072.10.29
२०७२।१०।२९

ललितपुर महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुको फाइल COPOMIS मा सूचना अध्यावधिक गर्न सहकारी संस्थाहरुले तपशिल बमोजिमका कागजात तथा विवरणहरु पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना |

२०७७/१०/१४

ललितपुर महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुलाई जरुरी सूचना |

२०७७/१०/१४

सीपमुलक तालिमको म्याद थप सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा |

२०७७/१०/१३

सीपमुलक तालिम सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा |

2077/10/12

Pages