FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारका लागि दरखास्त फारम डाउनलोड मा पाउन सक्नु हुनेछ |

Upload Date:
२०७८/०९/१५

कोरोना संक्रमित विरामीहरुलाई प्रदान गरिने उपचार तथा राहत सहयोग निर्देशिका बमोजिम यस महानगरपालिकामा प्राप्त भएका निवेदन उपर कारवाही भइ सहयोग रकमको चेक तयार भएकाहरुको विवरण यसै साथ संलग्न छ | विवरणमा नाम समावेश भएका र यस महानगरपालिका बाट फोन तथा मेसेज प्राप्त गरे हरुले चेक बुझ्नका लागि महानगरपालिकामा समपर्क राख्नु होला |
निवेदन पेश भएका तर विवरणमा संलग्न नभएकाहरुको दोश्रो चरणमा विवरण सार्वजनिक गरिने व्यहोरा अनुरोध छ |

Upload Date:
२०७८/०९/०७

Pages