FAQs Complain Problems

सःशुल्क पार्किङ्ग सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७१/०७/२५
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/०८/०९ गते दिनको १२:०० बजे भित्र

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
२०७१।०८।०७